ติวเตอร์เนท

ชื่อ: ติวเตอร์เนท เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.52 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร GPA (ปริญญาตรี): 3.20 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ชีีวิทยา ม.4-6 รูปแบบการสอน: ตัวต่ิตัว สอนจากเอกสารหรือหนังสือ ประสบการณ์การสอน: สอนชีววิทยาเตรียมสอบเข้า ม.4 สอนชีววิทยาเด็กอินเตอร์ เกรด 11