ติวเตอร์ทราย

ชื่อ: ติวเตอร์ทราย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พูลเจริญวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.38 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 3.10 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ม. 1 – ม. 3 รูปแบบการสอน: แบบกลุ่มและตัวต่อตัว ประสบการณ์การสอน: 1 ปี ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง