ติวเตอร์ปุ้ย

ชื่อเล่น: ปุ้ย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.92 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว คณะ: ทันตแพทยศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.98 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ม.ต้น รูปแบบการสอน: สอนการบ้าน สอนเป็นบท และทำแบบฝึกหัด