ติวเตอร์แนน

ชื่อเล่น: แนน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.21 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: สัตวแพทยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สัตวแพทยศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ อนุบาล-มัธยมปลาย IELTS, TOEFL, TOEIC, GAT O-NET รูปแบบการสอน: ตัวต่อตัว เป็นกลุ่ม ประสบการณ์การสอน: นิสิตจุฬาติวเตอร์ สอนตัวต่อตัว ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง เล่นเปียโน