ติวเตอร์พิมพ์

ชื่อเล่น: พิมพ์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.23 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): วัสดุศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.99 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาต้น รูปแบบการสอน: เน้นอธิบายให้เข้าใจ ฝึกทำแบบฝึกหัด ทำเกรดในโรงเรียน ประสบการณ์การสอน: เคยสอนคณิตศาสตร์ ม.1-2