ติวเตอร์จูน

ชื่อเล่น: จูน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มาแตร์เดอีสิทยาลัย แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การปกครอง GPA (ปริญญาตรี): 3.45 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษา- มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนตั้งแต่พื้นฐาน แล้วค่อยๆเสริมโจทย์ในระดับที่ยากขึ้น ประสบการณ์การสอน: มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคม คณิตศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงการดูแลการบ้าน