ติวเตอร์พั้น

ชื่อเล่น: พั้น เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตฯ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.89 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาจีน วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ภาษาจีน ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงระดับมัธยมปลาย GAT เชื่อมโยง และ อังกฤษ รูปแบบการสอน: อธิบายละเอีบด มีเนื้อหาครบถ้วน มีแบบฝึกหัดทุกครั้ง และแนวข้อสอบ ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษ ม.1 สอบเข้าสาธิตฯ และหอวัง GAT เชื่อมโยง ภาษาจีนตั้งแต่พื้นฐาน