ติวเตอร์โอ๋

ชื่อเล่น: โอ๋ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มาแตร์เดอีวิทยาลัย แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 2.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 2.8 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชา ไทย สังคม อังกฤษ อนุบาลถึงมัธยมปลาย รูปแบบการสอน: ทบทวน ทำความเข้าใจส่วนที่ยังไม่ค่อยได้ เพิ่มรายละเอียด ทำแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: Reading comprehension English newspaper ความสามารถพิเศษ: Japanese (Begining Level)