ติวเตอร์แป้ง

ชื่อเล่น: แป้ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: นิติศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): กฎหมายธุรกิจ GPA (ปริญญาตรี): 3.32 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ม.1- ม.6 คณิตศาสตร์ ม.ต้น รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจและมีแบบฝึกหัดที่ดี มีการสรุปใจความ เน้นที่สำคัญ ประสบการณ์การสอน: คณิตศาตร์ ม.2 บดินทร 1 ภาษาอังกฤษ มาแตร์