ติวเตอร์เอิร์ธ

ชื่อเล่น: เอิร์ธ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์โยเซฟบางนา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.01 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เครื่องกล วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยม 5 การบ้านทั่วไป คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยม 3 ภาษาอังกฤษ ประถม-มัธยม 4 รูปแบบการสอน: เป็นกันเอง เน้นผู้เรียนให้เข้าใจเป็นหลัก ประสบการณ์การสอน: ม.4 ภาษาอังกฤษ เซนโย บางนา ม.2 คณิตศาสตร์ เซนโย บางนา