ติวเตอร์ดรีม

ชื่อเล่น: ดรีม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.53 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการสอน: เป็นกันเอง เพิ่มเติมในส่วนที่น้องไม่ถนัด ประสบการณ์การสอน: สอนน้องgread 8-12 นานาชาติร่วมฤดี สอนน้องyear 10 นานาชาติแฮร์โร