เรียน พิเศษ คณิตศาสตร์ ม 1

ติวเตอร์เม็ดบัว

ชื่อเล่น: เม็ดบัว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Montfort college แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.79 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR) GPA (ปริญญาตรี): 2.92 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: English ป.1-ป.6 ม.1-ม.4 รูปแบบการสอน: Speaking ,Grammar, Vocab ประสบการณ์การสอน: ป.3, ม.4, ม.1-3 หมายเหตุ: ผู้สอนเคยศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ 4 ปี CU TEP : 550 IELTS : …

ติวเตอร์เม็ดบัว Read More »

ติวเตอร์ดิว

ชื่อเล่น: ดิว เพศ: ชาย ที่อยู่ปัจจุบัน: ราชเทวี การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระปฐมวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.95 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา(วิชาเอก): ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.72 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี มัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: เอกสารประกอบการเรียน หนังสือ ประสบการณ์การสอน: สอนคณิตศาสตร์ …

ติวเตอร์ดิว Read More »