ติวเตอร์โตโต้

ชื่อเล่น: โตโต้ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชนูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.38 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวโยธา-ชลประทาน GPA (ปริญญาตรี): 3.04 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมต้น-มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: สอนสนุก เป็นกันเอง ไม่เข้าใจสอนซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนสาทิตเกษตร ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง เล่นกีตาร์ ทำอาหาร