ติวเตอร์พลอย

ชื่อเล่น: พลอย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สายปัญญาฯ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 2.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะ: สังคมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ประวัติศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ประถม เเกทภาษาไทย ม6 ดูเเลการบ้าน ม ต้น ประถม รูปแบบการสอน: ดูเเลการเรียน มีการบ้านให้น้องฝึกทำ ให้ชีทความรู้เพิ่มเติม