ติวเตอร์อาร์

ชื่อ: ติวเตอร์อาร์ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ปทุมเทพวิทยาคาร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจและความเป็นกันเอง เพื่อให้น้องๆสามารถถามคำถามได้อย่างไม่อึดอัด ทำโจทย์และการอธิบายอย่างละเอียด โดยปูพื้นฐานจากง่ายไปยากครับ