ติวเตอร์ไอซ์

ชื่อเล่น: ไอซ์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สารวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.9 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เครื่องกล GPA (ปริญญาตรี): 2.4 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ มต้น-ปลาย รูปแบบการสอน: มีตัวอย่าง เตรียมการสอน ประสบการณ์การสอน: แมท ม3 / ม4