ติวเตอร์กิ๊ก

ชื่อเล่น: กิ๊ก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรนารีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีเครือข่าย GPA (ปริญญาตรี): 2.52 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล จนถึงวัยทำงาน รูปแบบการสอน: สอนแบบเน้นสร้างความเข้าใจ ใจเย็น ใจดีและเป็นกันเองกับนักเรียน เตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ ประสบการณ์การสอน: สอนภาษาอังกฤษเด็กวัยอนุบาล ประถม และมัธยม รวมถึงติวสอบวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติโดยสื่อสารภาษาอังกฤษ