ติวเตอร์ก็อต

ชื่อเล่น: ก็อต เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วชิรธรรมสาธิต แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ประยุกต์ GPA (ปริญญาตรี): 3.18 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นวิชาฟิสิกส์ รูปแบบการสอน: สอนความเข้าใจระดับพื้นฐาน ไม่เน้นเทคนิค เน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นอันดับแรก ประสบการณ์การสอน: เกรดน้องที่เรียนเพิ่มขึ้น และมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น