ติวเตอร์บั๊ก

ชื่อเล่น: บั๊ก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ตะกั่าป่า “เสนานุกูล” แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.97 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 2.99 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ระดับประถมศึกษา สามารถสอนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสอนวิชาชีววทยา รูปแบบการสอน: มีตัวอย่างโจทย์ให้ทำ ทั้งแบบตัวเลือกและบรรยาย มีการถามตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน มีการยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายตามระดับความสามารถของผู้เรียน โดยเฉพาะวิชาชีววิทยา …

ติวเตอร์บั๊ก Read More »