ติวเตอร์เสก

ชื่อเล่น: เสก เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระโขนงพิทยาลัย แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.21 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาฝรั่งเศส GPA (ปริญญาตรี): 2.31 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ อนุบาลถึงมัธยมศึกษา ภาษาฝรั่้งเศส อนุบาลถึงมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: สอนพื้นฐานให้เข้าใจ และมีการทดสอบหลังการสอน ประสบการณ์การสอน: ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา