ติวเตอร์เหวย

ชื่อเล่น: เหวย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ซางตาครู้สคอนแวนท์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิศวกรรมศาตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.6 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต วิทย์ ป.1-ม.6 สังคม ไทย ประถม รูปแบบการสอน: เน้น เข้าใจง่าย จำได้จริง ประสบการณ์การสอน: สอนเคมีและคณิตศาสตร์ม.ปลาย ความสามารถพิเศษ: เล่นไวโอลิน