ติวเตอร์เบ้ง

ชื่อ: ติวเตอร์เบ้ง เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: GED แผนการเรียน: อื่นๆ GPA (มัธยมศึกษา): 2400 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์การประกอบการหลักสูตรนานาชาติ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ประถม-มัธยมต้น (หลักสูตรไทย) คณิตศาสตร์ประถม-มัธยมปลาย (หลักสูตรนานาชาติ) อังกฤษประถม-มัธยมปลาย เศรษฐศาสตร์พื้นฐานมัธยมปลาย Microeconomics GED รูปแบบการสอน: เน้นการอธิบายให้ผู้เรียนเห็นภาพ โดยการนำเรื่องที่เรียนมาเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เน้นความเข้าใจมากกว่าการจำ มีการทดสอบระหว่างเรียนอยู่เสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนและประเมินผู้ เรียน ประสบการณ์การสอน: เคยสอนนักเรียน GED มาแล้วหลายคนที่สถาบันสอน GED