ติวเตอร์เฟิร์ส

ชื่อเล่น: เฟิร์ส เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สามเสนวิทยาลัย แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.64 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ มัธยมต้นและปลาย ภาษาฝรั่งเศส สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน ภาษาไทย รูปแบบการสอน: เน้นการให้ทำแบบฝึกหัด และการใช้ในชีวิตประจำวันได้ ประสบการณ์การสอน: เคยสอน GAT เชื่อมโยง , GAT อังกฤษ , O-NET ภาษาอังกฤษ