ติวเตอร์ฝน

ชื่อเล่น: ฝน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: สาธารณสุขศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อาชีวอนามัยและความปลอดภัย GPA (ปริญญาตรี): 2.77 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: เริ่มจากดูพื้นฐานของนักเรียนก่อน ว่ามีสิ่งใดที่น้องยังไม่เข้าใจหรือยังไม่แข็งแรงเพื่อที่จะได้วางแผนการสอน ให้เหมาะสมกับน้อง โดยเริ่มจากให้น้องทำแบบทดสอบเล็กน้อยหรือสอบถามความเข้าใจโดยตรง จากนั้นเริ่มวางแผนการสอนเพื่อที่จะบริหารจัดการเวลาให้ทำการสอนได้ อย่างครอบคลุม มีวัตถุประสงค์ในการสอนแน่ชัด และมีการสอนทฤษฎีควบคู่กับการทำแบบทดสอบอยู่เป็นระยะ เพื่อประเมินน้องอย่างต่อเนื่อง