ติวเตอร์กันย์

ชื่อ: ติวเตอร์กันย์ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชสีมาวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สัตวแพทยศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.93 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน: ตามลักษณะของผู้เรียน แต่จะเน้นให้น้องเข้าเข้าใจคอนเซ็ปมากขึ้น ประสบการณ์การสอน: ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย