ติวเตอร์เบนซ์

ชื่อ: ติวเตอร์เบนซ์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.47 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.94 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์(เคมี) ม.ต้น เคมี ม. ปลาย Organic Chemistry and Spectro Chem for university คณิตศาสตร์ ประถม – ม.ปลาย แคลคูลัส 1-2 ระดับมหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน มีความตั้งใจ และความรับผิดชอบเป็นพื้นฐาน …

ติวเตอร์เบนซ์ Read More »