ติวเตอร์ขวัญ

ชื่อเล่น: ขวัญ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชวินิตบางแก้ว แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.93 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.41 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชา วิทยาศาสตร์ และ ชีววิทยา ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี รูปแบบการสอน: อธิบายเนื้อหาพร้อมสอดแทรกมุกตลกไปด้วย