ติวเตอร์ทิม

ชื่อเล่น: ทิม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมราชูทิศ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.10 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์ทั่วไป GPA (ปริญญาตรี): 2.70 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ มัธยม 1-6 คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: เน้นเข้าใจพื้นฐานก่อน และให้ฝึกทำแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ประสบการณ์การสอน: ประสบการณ์สอน: (2549-ปัจจุบัน) – สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในห้องเรียน เตรียมสอบเข้า, O-NET, PAT ,SAT …

ติวเตอร์ทิม Read More »