ติวเตอร์ฟาง

ชื่อเล่น: ฟาง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สกลราชวิทยนุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 4.00 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.08 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ