ติวเตอร์ปิ๊ก

ชื่อเล่น: ปิ๊ก เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ร้อยเอ็ดวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.81 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ (กศบ) (ครู5ปี) GPA (ปริญญาตรี): 3.13 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ป.1-ม.6 รูปแบบการสอน: สอนโดยเน้นฝึกที่ตัวเด็ก คือยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ทำแบบฝึกหัดเอง ฝึกแปลบทความเอง ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะ และตรวจสอบความถูกต้องให้