ติวเตอร์กริม

ชื่อเล่น: กริม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ตะกั่วป่า”เสนานุกูล “ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.14 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเกษตร GPA (ปริญญาตรี): 3.04 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา – ปริญญาตรี) รูปแบบการสอน: สอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด ใช้เทคนิคและวิธีคิดหลากหลายวิธี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนติวคณิตศาสตร์ม.ต้น