ติวเตอร์เบลล์

ชื่อเล่น: เบลล์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มัธยมประชานิเวศน์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.11 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมโยธา ชลประทาน GPA (ปริญญาตรี): 2.56 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ความถนัดวิศวะ ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลาย รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม ประสบการณ์การสอน: สอนคณิต ม.2 ม.5 สอนวิทย์ ม.3 สอนฟิสิกส์ ม.4,ม.5 ความถนัดวิศวะ