ติวเตอร์แพท

ชื่อเล่น: แพท เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โยธินบูรณะ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ อนุบาลเป็นต้นไป รูปแบบการสอน: มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ เป็นกันเอง สามารถโทรปรึกษาการบ้านได้ ประสบการณ์การสอน: ป.4 คณิตศาสตร์ ม.3 คณิตศาสตร์