ติวเตอร์แจน

ชื่อเล่น: แจน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีศรีสุริโยทัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): โภชนาการและการกำหนดอาหาร GPA (ปริญญาตรี): 3.82 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ ม.ต้น รูปแบบการสอน: อ้างอิงจากหนังสือเรียน มีเอกสารแยกให้ต่างหาก มีสื่อให้ดู (คลิปต่างๆ ความรู้เพิ่มเติม) มีโจทย์เพิ่มเติม ประสบการณ์การสอน: วิทยาศาสตร์ ม.1 วิทยาศาสตร์ ม.3