ติวเตอร์นาน่า

ชื่อ: ติวเตอร์นาน่า เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สามเสนวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.72 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): 2.83 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ ม.ปลาย รูปแบบการสอน: ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม