ติวเตอร์เปรียว

ชื่อ: ติวเตอร์เปรียว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มัธยมสังคีตวิทยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.38 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จฬาฯ คณะ: อักษรศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.6 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทยถึงม.3ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นถึงระดับกลาง ภาษาอังกฤษ รูปแบบการสอน: สอนตามหนังสือของโรงเรียนและหนังสืออื่นๆ ใช้สื่อบันเทิงในการเรียนรู้ เช่น ภาพยนตร์ การ์ตูน คลิปจากยูทูบ ประสบการณ์การสอน: สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อ.3 เป็นผู้ช่วยครูฝรั่งสอนเด็ก อ.3 ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง เล่นเปียโน หมายเหตุ: มีรถส่วนตัว