ติวเตอร์ดาว

ชื่อเล่น: ดาว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มัธยมตระการพืชผล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.59 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย กศ.บ. GPA (ปริญญาตรี): 3.75 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมและมัธยมต้น รูปแบบการสอน: สามารถสอนแบบบรรยาย และติวข้อสอบได้ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนภาษาไทยน้องชั้นประถมศึกษา ที่มีพัฒนาการด้านการอ่านช้ากว่าเด็กทั่วไป ช่วงปิดเทอมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย และเคยติวภาษาไทยให้น้องม. 5 ที่โรงเรียน