ติวเตอร์ดาด้า

ชื่อ: ติวเตอร์ดาด้า เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ธรรมวิทยามูลนิธิ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): รังสีประยุกต์และไอโซโทป GPA (ปริญญาตรี): 3.25 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์-คณิต ม.ต้น ชีววิทยา และเคมี ม.ปลาย รูปแบบการสอน: สอนให้เข้าใจถึงเนื้อหาหลัก และการประยุกต์ใช้ มีเคล็ดลับในการจำและทำข้อสอบ มีข้อสอบให้ฝึกทำ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนม.ต้น วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ม.ต้น และสอนเคมีม.ปลาย