ติวเตอร์เกมส์

ชื่อเล่น: เกมส์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ทานตะวันไตรภาษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: สอนได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม ใช้สื่อการสอนประเภทใบความรู้, แบบเรียน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ