ติวเตอร์ปิ๋ว

ชื่อเล่น: ปิ๋ว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีสิริเกศ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 4.00 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): มัธยมศึกษา (ภาษาอังกฤษ) GPA (ปริญญาตรี): 3.86 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ระดับชั้นอนุบาลจนถึงผู้ใหญ่ วิชาที่สอนได้ ภาษาอังกฤษ, TOEIC, CU-TEP, GAT, O-NET, ภาษาอังกฤษ (7 วิชาสามัญ), conversation, รูปแบบการสอน: เน้นการสอนภาษาอังกฤษที่ประยุกต์ตามความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนได้มีส่วนในการออกแบบการเรียนการสอน มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย หากเป็นการติวข้อสอบจะเน้นการใช้ข้อสอบจริงหรือมีความใกล้เคียงกับข้อ สอบจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ได้ทบทวนเนื้อหา และมีความพร้อมในการสอบ ประสบการณ์การสอน: -มีประสบการณ์ในการเป็นติวเตอร์ ส่วนตัวเป็นระยะเวลา …

ติวเตอร์ปิ๋ว Read More »