ติวเตอร์ภัค

ชื่อเล่น: ภัค เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรนารีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.72 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): พันธุศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.30 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ คณะ: Environmental toxicology วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: การบ้านทั่วไป วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา รูปแบบการสอน: เน้นอธิบายให้เข้าใจ ประสบการณ์การสอน: ชีววิทยา วิทยาศาสตร์