ติวเตอร์แอม

ชื่อเล่น: แอม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.6 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): บริหาร GPA (ปริญญาตรี): 3.54 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมถึงมัธยมต้น รูปแบบการสอน: สไตล์การสอนที่เป็นกันเอง ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก