ติวเตอร์หมิว

ชื่อเล่น: หมิว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี5 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: ทันตแพทยศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.53 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน: สอนแบบมีเทคนิคการจำ ปรับรูปแบบให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน เน้นหลักสำคัญ เอาไปทำข้อสอบได้ ประสบการณ์การสอน: สอนภาษาอังกฤษนักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย