ติวเตอร์กิ่ง

ชื่อ: ติวเตอร์กิ่ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สงวนหญิง สุพรรณบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.96 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): ภาค สถิติศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.55 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ อนุบาล-มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: สอนสนุก ชอบให้คำแนะนำ ปรึกษา ประสบการณ์การสอน: งานที่ทำในปัจุบันเป็นวิทยากร