ติวเตอร์ซาร่า

ชื่อ: ติวเตอร์ซาร่า เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.38 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: บริหารธุรกิจ สาขา(วิชาเอก): การจักการผลิต GPA (ปริญญาตรี): 3.48 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ อนุบาล- ป.6 รูปแบบการสอน: เน้นให้เด็กๆเข้าใจง่าย นำตัวอย่างในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้ เข้าใจจุดอ่อนของเด้กๆที่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การสอน: อนุบาล1-ป.1