ติวเตอร์ละ

ชื่อ: ติวเตอร์ละ เพศ: หญิง ที่อยู่ปัจจุบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.96 ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.57 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ทุกระดับชั้น วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ รูปแบบการสอน: …

ติวเตอร์ละ Read More »