ติวเตอร์นอพ

ชื่อ: ติวเตอร์นอพ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ยุพราชวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.51 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): Instrumentation GPA (ปริญญาตรี): 3.37 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ทุกระดับชั้น ฟิสิกส์ ม.ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นเข้าใจ สนุกกับการเรียน ประสบการณ์การสอน: เคยเปิดโรงเรียนสอน 2010-2011 กับพี่ชาย และเคยสอนคณิตเตรียมสอบเข้าม.1 คณิตเตรียมสอบเข้าม.4 ฟิสิกส์ เตรียมสอบเข้ามหาลัย คณิต และฟิสิกส์ ม.4-5-6