ติวเตอร์นนท์

ชื่อ: ติวเตอร์นนท์ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชวินิตบางเขน แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.50 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.47 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ชีววิทยา ระดับชั้น ม.4-6 ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-6 รูปแบบการสอน: สอนสนุก เน้นจับประเด็นconcept เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา ประสบการณ์การสอน: เคยสอน อังกฤษ ม.3