ติวเตอร์ปูเป้

ชื่อ: ติวเตอร์ปูเป้ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อำมาตย์พานิชนุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.42 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) GPA (ปริญญาตรี): 3.54 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ไทย คณิต ประถม มัธยม รูปแบบการสอน: เน้นเข้าใจ ไม่เครียด ใจเย็น ประสบการณ์การสอน: เคยสอนพิเศษมาแล้ว วิชาภาษาอังกฤษ ไทย คณิต