ติวเตอร์ปู

ชื่อเล่น: ปู เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนกำแพง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.81 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.38 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ,ภาษาไทย ป.1-ม.3 รูปแบบการสอน: สอนพื้นฐาน เข้าใจง่าย เน้นความเข้าใจ ทำแบบฝึก ประสบการณ์การสอน: เคมี คณิตศาสตร์ ม.4 วิทยาศาสตร์ ป.6